தொடுவானம் தொடாத விரல்

April 5, 2009

காதல் யோகம்…!!!

Filed under: காதல்,முத்தம் — கண்ணன் பெருமாள் @ 10:55 am
Tags: ,

சலித்துவிட்டோம்,
என் கவிதைகளை
நீ
வாசிப்பதில்லை,
உன்  கன்னங்களை
நான்
முத்தமிடுவதில்லை..!
கவிதைகளோ,
கன்னமோ
காதல் எப்போதும்
மதுவைபோலத்தான்…!
நாள்ப்பட
போதை ஏறுவதில்லை..
நாள்ப்பட
வலியே தெரிவதில்லை…!
எழுதவில்லை
நான் வாசிக்கிறேன்…
வாசிக்காதே
நீ முத்தங்கொடு…!!!

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: