தொடுவானம் தொடாத விரல்

June 15, 2008

மாறாத என் காதல் தேவதையே…

Filed under: அன்பு,காதல் — கண்ணன் பெருமாள் @ 5:45 pm
Tags: , ,

நீ
நிலவென்பதால்
என் காதலும்
இரவாகவே
இருந்து விடுகிறது!

நீ
கவிதையென்பதால்
என் காதலும்
தமிழோடு
தங்கி விடுகிறது!

நீ
அழகு என்பதால்
என் காதல்
கண்களாகவே
காலம் தள்ளுகிறது!

நீ
அடக்கம் என்பதால்
என் காதல்
ஒழுக்கமாக
ஒதுங்கி நிற்கிறது!

நீ
நதி என்பதால்
என் காதல்
கடலாக
காத்திருக்கிறது!

நீ
பூ என்பதால்
என் காதல்
வாசமாக
வீசுகின்றது!

கடைசியில்
நீ
என்பதால்தான்
என் காதல்
இப்படி வெட்கப்படுகிறது!

தீராத காதல்மழையின்
துவக்க வரிகளாக
இருகரைகளிலும்
கவிதை மேகங்கள்!

நீயா?நானா?
விழிக்கும்,
மனதிற்கும்
காதல் சமர்;

காதல் பெரும்புனலில்
கரைகள்
கரைவதற்குள்
மனதின் மதகுகளை
திறந்திடு சகியே!

நாகரிகம் கருதி
நானும்;
நாணம் கருதி
நீயும்
பேசாமல் பேசுகிறோம்!

உன் வழியில்
நானும்;
என் வழியென
நீயும்
காத்திருந்தோம்;

நாம்
சந்திக்கவேயில்லை;
காதல்
நம்மை சந்தித்தது!

நான்
முத்தப்போருக்கு
அழைத்த போதெல்லாம்
நீ
முகம் திருப்பிக்கொண்டாய்;

அன்று புரியவில்லை
நீ
கன்னம்தான்
காட்டுகிறாயென்று!

1 Comment »

  1. Hai kavithai great

    Comment by Moorthi — June 20, 2008 @ 2:15 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: